سایت اختصاصی پروفسور دکتر جلیل القدر
sleepshab247

تأثیر رایحۀ بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستري در بخش مراقبتهاي ویژة قلبی

تأثیر رایحۀ بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستري در بخش مراقبتهاي ویژة قلبی

مقدمه: اختلالات خواب و هیپوکسی متناوب، منجر به توسعۀ عوارض عروقی میشود. رایحه درمانی باعث آزادسازي انـدورفین درمغز و ایجاد حس خوب بودن میشود. بهارنارنج یک گیاه آرام بخش و تقویت کنندة خواب است این مطالعه با هـدف «تعیـین تـأثیررایحۀ بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی» طراحی گردید.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با گروه کنترل، پیش آزمون و پس آزمون است. دو بخش مراقبت ویژة قلبی بر اساس تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم و بیماران بستري در این بخشها بر اساس معیارهاي ورود، وارد مطالعه شدند. سه شب متوالی، رایحه درمانی با اسانس بهارنارنج 10 درصد انجام شد و پرسشنامۀ خواب بیمارستانی براي بررسی کیفیت خواب شب گذشتۀ آنان به صورت قبل و بعد، در هر دوگروه آزمودنی تکمیل گردید. داده هاي جمع آوري شده با استفاده ازنرم افزار spss و آزمونهاي آماري کايدو، تی تست ، یو من ویتنی و ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نمونه ها در هر گروه 30 نفر بودند که از نظر ویژگی هاي زمینه اي تفاوت معناداري نداشتند . ( p> 0/05 ) تأثیر رایحه- درمانی با اسانس بهارنارنج بر کیفیت خواب بیمارستانی در بین افراد دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري ، معنی دار بود (0/05<p )کیفیت خواب در مقوله هاي وضعیت خواب بیمار در شب گذشته، دفعات بیدار شدن از خواب در طول شب، وضعیت خواب شب گذشته، رضایت از خواب شب گذشته، و مدت انتظار جهت شروع خواب، در دو گروه آزمون تفاوت معنیدار داشت (5 0/0 <p )اما در زمینۀ مدت زمان شروع، طول خواب و خوابیدن مجدد پس از بیدار شدن تأثیر معناداري نداشت.
نتیجه گیري: رایحه درمانی با اسانس بهارنارنج را میتوان به عنوان درمان کمکی براي اختلالات خواب در بیماران قلبی استفاده نمود.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل، شماره1 ،بهار 1393