سایت اختصاصی پروفسور دکتر جلیل القدر
sleepshab246

شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان سه تا شش ساله قزوین (1390)

شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان سه تا شش ساله قزوین (1390)

هدف:هدف پژوهش حاضرتعیین شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان پیش دبستانی شهرقزوین بود. روش: دریک بررسـی مقطعـی، 400 کودك 6-3 ساله به صورت تصادفی خوشه اي ازمهدکودك هاي شهرقزوین انتخاب شـدند. تشـخیص بروکسیسـم طبـق معیـار آکـادمی پزشکی خواب آمریکا(AASM ) ازروي گزارش والدین صورت گرفـت. بـراي گـردآوري داده هـا ازنسـخه هـاي فارسـی پرسشـنامه عـادات
خواب کودکان (CSHQ ) وپرسشـنامه رفتـارپـیش دبسـتانی (PBQ ) اسـتفاده شـد. ایـن پرسشـنامه هـا بـه وسـیله والـدین تکمیـل شـد. معاینـات دندانپزشکی نیزانجام شد. یافته ها با استفاده ازآزمون مجذور خی تحلیل شد.

یافته ها:

از 400 کـودك مـوردبررسـی، 76 نفـر (19 درصـد) بـه بروکسیسم مبتلا بودند. ازاین تعداد 46 نفرپسربودند. بروکسیسم با سابقه خانوادگی مثبت (0/004=p ) ناخن جویـدن (0/001=p ) , پوسـیدگی دندان(p=0/001) و اختلال کم توجهی – بیش فعالی (0/04=p) خرو پف هنگام خواب (0/005=p) , صحبت کردن در خواب (0/002=p) , حرکات بیش ازمعمول دراندامها (0/002=p) وبیقراري در خواب (0/001=p ) ارتباط داشـت.


نتیجه گیري: شـیوع بـالاي بروکسیسـم هنگـام خواب در کودکان پیش دبستانی، ضرورت انجام پژوهش هاي بیشتردراین زمینه را نشان میدهد.

خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال نوزدهم، شماره 4 ،زمستان 1392