فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی دکتر شبنم جلیل القدر
فعالیتهای پژوهشی دکتر شبنم جلیل القدر

فعالیتهای پژوهشی دکتر شبنم جلیل القدر

الف) تألیف کتاب:

1)- عنوان: خواب و اختلالات آن در کودکان، ناشر: دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تاریخ انتشار:1390

2)- عنوان: منتخبی از بیماری های متابولیک شایع در کودکان، ناشر: دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تاریخ انتشار:1383

3)- عنوان: درسنامه طب خواب، (تألیف فصل خواب و اختلالات شایع آن در کودکان)، ناشر: کتاب ارجمند، تاریخ انتشار: 1394

ب) داوری:

1)- داوری کتاب تغذیه سالم و بلوغ، 25/4/88، نویسنده: دکتر مریم جوادی

2)- شرکت به عنوان هیئت داوران در جلسه دفاع از پایان نامه ها از سال 1379

3)- داوری متوسط 2 تا 3 مقاله ارسالی از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای مجله علمی دانشگاه قزوین از سال 82 و مجله Sleep Sciences دانشگاه تهران از سال 93

4)- داوری طرح تحقیقاتی با موضوع “تغییرات سطح تومورنکروزیس فاکتورآلفا و اینترلوکین-6 در مایع شیار لثه ای دندان کانین در طی رترکشن” در نیمسال دوم 95-1394