فعالیت‌های اجرایی

فعالیت‌های اجرایی و عضویت در انجمن‌ها و کمیته­ ها

فعالیت‌های اجرایی و عضویت در انجمن‌ها و کمیته ­ها

 1. عضو هیئت مدیره انجمن پزشکی خواب ایران از تاریخ 87/2/8 تا کنون
 2. عضو هیئت داوران مجله Sleep Sciences،
 3. عضویت در کمیته تدوین برنامه آموزشی دوره فلوشیپ خواب در ایران، وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی
 4. عضویت در کمیته آموزشی و نظارتی احیای نوزادان از سال 1380 لغایت 85
 5. عضویت در کمیته اخلاق دانشگاه از سال 1393 تاکنون
 6. عضو کمیته دانشگاهی راهبری ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی از سال 1389تا 1393
 7. عضویت در کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان قدس، از 2/4/89 لغایت 1393
 8. عضو کمیته تعیین تکلیف بیماران از 1/6/89 لغایت 1393
 9. عضویت در کمیته اخلاق و موازین شرعی از تاریخ 13/11/88 تا 1393
 10. عضو کمیته مرگ و میر آسیب شناسی بیمارستان قدس تاریخ 24/2/87 لغایت 1393
 11. عضو کمیته سوانح و فوریت های پزشکی بیمارستان قدس از تاریخ 24/2/87 لغایت 1393
 12. عضو کمیته ارزیابی امتحانات رزیدنتی از تاریخ 1/4/87 لغایت لغایت 1393
 13. عضویت در کمیته مدیریت کیفی بیمارستان قدس از تاریخ 24/2/87 لغایت 1393
 14. عضویت در گروه ارزیابی دانشکده پزشکی از تاریخ 8/4/87 لغایت 1393
 15. عضویت در کمیته تریاژ بیمارستان قدس قزوین از 13/12/86 لغایت 1393
 16. عضویت در کمیته تجویز و مصرف داروی دانشگاه از تاریخ 29/4/87 لغایت 1393
 17.  عضویت در کمیته آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر استان تاریخ 19/6/83 تاکنون
 18. عضویت در کمیته مرکزی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از تاریخ 9/12/82 لغایت دو سال
 19. عضویت در کمیته کادر پزشکی، پرستاری و کارکنان از تاریخ 15/1/82 لغایت 1393
 20. عضویت در شورای سیاست گذاری H.S.R دانشگاه از تاریخ 23/10/80 تاکنون
 21. عضویت در کمیته آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از تاریخ 7/12/80 لغایت سه سال
 22. عضو کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها در بیمارستان قدس قزوین از تاریخ 30/8/77 لغایت 1393
 23. عضو کمیته مدیریت کیفی بیمارستان قدس لغایت 1393
 24. عضو مرکز تحقیقات متابولیک بیمارستان بوعلی
 25. ریاست مرکز تحقیقات رشد کودکان از 1393 تاکنون
 26. عضویت در کمیته علمی و اجرایی بهبود رشد و تغذیه کودکان زیر 6 سال استان قزوین
 27. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1382 تا کنون
 28. عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال 1393 تا کنون
 29. راه اندازی آزمایشگاه خواب کودکان در ایران در قزوین از سال 1388 تا کنون
 30. رئیس مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس از تاریخ 23/1/1390 لغایت 1393
 31. مسئول گروه احیای بیمارستان قدس از تاریخ 23/9/1383 لغایت 1/2/1390
 32. مسئول بخش اورژانس بیمارستان قدس از تاریخ 10/12/1381 لغایت 1/2/1390
 33. مدیر گروه پزشکی اجتماعی از تاریخ 1/9/1378 لغایت 1/3/1388
 34. مسئول کمیته ارزشیابی گروه پزشکی اجتماعی از سال 1379 تا 1/3/1388
 35. سرپرست معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی قدس از اسفند 1394
 36. مسئول مرکز تحقیقات رشد کودکان