تدریس و شرکت در کارگاهها

تدریس و شرکت در کارگاههای آموزشی
 1. تدریس در کارگاه sleep lab استاندارد تاریخ 28/2/90 تالار امام
 2. شرکت در کارگاه Sleep Medicine and Technology Course at The University of Sydney, Australia  تاریخ 28 نوامبر تا 9 دسامبر 2005 مکان: دانشگاه سیدنی
 3. شرکت در کارگاه EBNeuro Sleep Application Training Course  از تاریخ 6 لغایت 10 دسامبر 2007 در مرکز اختلالات خواب کلینیک نور تهران
 4. شرکت در کارگاه Dubai Sleep Diagnostics & Therapy Course July 22rd 2007, Dubai U.A.E
 5. شرکت در کارگاه روش های نوین ارزیابی بالینی، 11/3/90، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 6. تدریس در کارگاه پلی سومنوگرافی استاندارد 29/2/90 تالار امام
 7. شرکت در کارگاه آسکی، 16/10/89، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 8.  تدریس در کارگاه CPAP Titration تاریخ 27/2/90 تالار امام
 9. تدریس در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر از سال 77 لغایت تاکنون
 10. تدریس در کارگاه مسمومیت ها و گزش ها، 30/10 و 7/11/89، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 11.  شرکت در کارگاه کارآزمایی بالینی تاریخ 28/2/89 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 12. تدریس در کارگاه استراتژی مانا تاریخ 20/10/82 و 21/10/82 لغایت 29/10/82 و30/10/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 13.  شرکت در کارگاه مقاله نویسی تاریخ 23 الی 25 تیر 88 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 14. شرکت در کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ملی دیجیتال پزشکی، 14/5/87، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 15.  سخنرانی در برنامه بازآموزی مدون ویژه متخصصین کودکان تاریخ 4/9/87 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 16. شرکت در کارگاه اصول پیشگیری، تشخیص و درمان آسم، تاریخ 15/10/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 17.  شرکت در کارگاه ارزشیابی و طراحی سوالات چند گزینه ای 13 خرداد 87 دانشکده پزشکی قزوین معاونت آموزشی
 18.  شرکت در کارگاه نوآوری کارآموزی، کارورزی بهداشت 17/9/87 مکان: دانشگاه ایران
 19.  شرکت در کارگاه EBM تاریخ 16 تیر 87 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 20.  شرکت در کارگاه طرح ادغام آموزش پزشکی عمومی تاریخ 12/3/87 توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قزوین
 21.  شرکت در کارگاه یک روزه MCQ درمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه قزوین تاریخ 13/3/87
 22. تدریس در کارگاه احیای نوزادان تاریخ از سال78 تا 85  معاونت بهداشتی دانشگاه
 23.  شرکت در کارگاه شیوه طراحی سوالات آزمون ارتقاء دستیاری گروه های پزشکی تاریخ 9/3/85 با همکاری EDC دانشگاه اصفهان مکان: دانشگاه قزوین
 24. سخنرانی در برنامه مدون کودکان تاریخ 8/5/86 مکان دانشگاه علوم پزشکی دفتر آموزش مداوم
 25.  شرکت در کارگاه مهارت افزایی اساتید در روابط اجتماعی بین فردی تاریخ 19/9/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 26.  شرکت در کارگاه برنامه ریزی درسی و روش تدریس مقدماتی 15/11/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 27. شرکت درکارگاه یک روزه OSCE 12/11/85 مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 28. شرکت در کارگاه تدوین طرح درس، تاریخ 4/9/85 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 29.  شرکت در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان 4 لغایت 6/3/83 مکان: دانشگاه شهید بهشتی
 30.  شرکت در کارگاه ارزشیابی درونی تاریخ 22/7/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 31.  شرکت در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان تاریخ 4/3 لغایت 6/3/83 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 32. تدریس در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان 5 کارگاه 2 روزه تاریخ های 7 لغایت 9/8/83، 3 تا 5 آذر 83، 27 لغایت 29/11/83، 11 الی 13/12/83، 19 الی 21/10/83 و 3 الی 5/11/83.
 33.  شرکت در کارگاه های ارزشیابی درونی تاریخ 11/10/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 34. شرکت در کارگاه روش تدریس تاریخ 15و16/11/82؛ مکان: سالن پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 35.  شرکت در کارگاه روش تدریس تاریخ 15 لغایت 16/11/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 36. تدریس در برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی از تاریخ 11/3 لغایت 8/4/79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 37.  شرکت در کارگاه روش ارزیابی کارورزان از تاریخ 21/2/79 لغایت 22/2/79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی
 38.  شرکت در کارگاه آموزشی چگونگی بررسی یک اپیدمی مکان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاریخ 30 الی 31/4/79
 39. شرکت در کارگاه ارتقاء کیفیت مورخ 26/27 و 28/10/79 معاونت آموزشی دانشگاه مکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 40. تدریس در برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی از تاریخ 6/7/78 لغایت 20/7/78 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 41.  شرکت در کارگاه آموزشی تدوین اهداف آموزشی تاریخ 12/9/79 مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 42.  شرکت در کارگاه اصول پیشگیری، تشخیص و درمان آسم تاریخ 15/10/79 دانشگاه تهران
 43.  سخنرانی در برنامه بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی تاریخ 11/3/79 لغایت 8/4/79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 44.  شرکت درکارگاه سطح 1 Scientific Writing ؛ مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ مدرس: دکتر آخوند زاده
 45.  شرکت درکارگاه سطح 2 Scientific Writing؛ مکان: دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ مدرس: دکتر آخوند زاده
 46. تدریس در کارگاه آسم مورخ 17،31،24/2/81
 47. تدریس در کارگاه احیای نوزادان تاریخ 18/12/77 لغایت 20/12/77 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 48. شرکت در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر تاریخ 11/9/75 لغایت 14/9/75 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 49.  شرکت در پایگاه روش تحقیق 2 تا 6/7/73
 50.  شرکت در کارگاه استراتژی سرچ و آموزش مدلاین مکان: وزرات- بهداشت درمان آموزش پزشکی دفتر معاونت پژوهشی تاریخ 3 الی 5/7/74
 51. شرکت در کارگاه تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی تهران
 52.  شرکت در کارگاه جستجوی مقالات در کتابخانه دیجیتال
 53.  شرکت در کارگاه خلاقیت
 54. تدریس در برنامه مدون بیماریهای تنفسی در اطفال (1) در تاریخ 26/4/1392
 55. تدریس در کنفرانس بیماری عفونی کودکان در تاریخ 25/10/1392