زمینه و هدف: اختلالات چربی خون در نوجوانان روبه افزایش بوده و با عوامل خطر بیماریهای قلبی ـ عروقی درارتباط است. مطالعات نشانداده اند که بین شاخص های تن سنجی با سطح چربی های خون و بیماریهای مرمن در نوجوانان رابطه وجوددارد. در این مطالعه به بررسی اختلالات ترکیب چربی های خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در نوجوانان پرداخته شد.
مواد و روشها: مطالعه ی حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که 413 نفر نوجوان 13-11 ساله به روش نمونه گیری تصادفی ـ خوشه ای، انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. ازکلیه ی افراد اطلاعات دموگرافیکی، تن سنجی و بیوشیمایی اخذ شد. اطلاعات توسط آزمون های آماری تی تست، کای دو و آنالیز واریانس تجزیه وتحلیل گردید و سطح معناداری(P≤0/05) در نظرگرفته شد.
یافته ها: 19/5 درصد افراد کلسترول تام بالای 170mg/dlو33/7 درصد تری گلیسرید بالاتر از dl/mg 100 و 12/6درصد کلسترول LDL بالاتر از110mg/dl و 41 درصد کلسترول HDL کمتر از40mg/dl داشتند. افزایش نمایه ی تودهی بدن، اندازه ی دور کمر، نسبت دور کمر به باسن و نسبت دور کمر به قد با افزایش اختالالت چربی خون همراه بود.
نتیجه گیری: هر چند استفاده از شاخص های تنسنجی به تنهایی نمیتواند نشان دهنده ی وضعیت پروفایل چربی خون در نوجوانان باشد، اما میتوان از آن به عنوان یکی از ابزارهای آسان و دردسترس استفاده نمود.خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر