چکیده
زمینه:
خواب نقش مهمی در سلامتی دارد و کاهش سطح توجه، یادگیري و حافظه در دانش آموزان از پیامدهاي نامطلوب اختلالات خواب هستند.
هدف: این مطالعه به منظور بررسی رابطه اختلالات خواب با تماشاي تلویزیون، ماهواره و استفاده از بازيهاي رایانهاي در دانـش آمـوزان 14 تـا 17 ساله شهر قزوین انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 1392 تا 93 بر روي 653 دانش آموز 14 تا 17 ساله شهر قزوین که به روش خوشهاي چند مرحلـه اي از بین دبیرستانهاي شهر قزوین انتخاب شدند، به انجام رسید. اطلاعات توسط پرسشنامـه هـا ي اسـتاندارد خـواب کودکـان PSQ و BEARS جمع آوري گردید. داده ها با آزمونهاي آماري کاي دو، تی تست، آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از 653 نفر دانش آموز مورد مطالعه، 392 نفر (%60 ) دختر بودند. میانگین سن افـراد مـورد مطالعـه 99/0±73/15 سـال بـود. بـیش تـرین اختلالات خواب به ترتیب؛ بیدار شدن از خواب در شب (%4/74 ) خواب آلودگی روزانه (%8/69 ) چرت زدن بعد از مدرسه (%6/66 ) و کابوس شـبانه (%1/51 ) بود. خواب آلودگی روزانه، کابوس شبانه، به خواب رفتن بعد از بیدار شدن از خواب، به خواب رفتن در مدرسه و چرت زدن بعد از مدرسه بـا مدت زمان تماشاي ماهواره رابطه معنیداري را نشان دادند.
نتیجه گیري: با توجه به یافته ها، شیوع اختلالات خواب در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین بالاست و این اخـتلالات بـا مـدت زمـان تماشـاي ماهواره ارتباط دارد.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر