زمینه: خواب ناکافی یا با کیفیت پایین یادگیري، حافظه و عملکرد افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب اختلالهاي رفتاري میشـود . از عوامـل مطرح بر کیفیت خواب، تماشاي تلویزیون، استفاده از رایانه، دستیابی به اینترنت، بازيهاي رایانه اي و دریافت کافئین است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط مدت زمان تماشاي تلویزیون و استفاده از بازيهاي رایانه اي و دریافت کافئین با کیفیـت خـواب در نوجوانـان ساکن مینودر قزوین انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 90-1389 بر روي 319 نوجوان10 تا 18 ساله انجام شد که به روش نمونه گیري تصـادفی خوشـه اي انتخاب شدند. اطلاعات جمعیتی، مدت زمان تماشاي تلویزیون و انجام بازيهاي رایانهاي و همچنین پرسشنامههاي بسامد خوراك و کیفیت خواب BEARS جمع آوري شدند. دادهها با آزمونهاي آماري کاي دو، رگرسیون لجستیک و آنالیز واریانس تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سن نوجوانان مورد مطالعه43/ 2±15سال بود. از بین 319 نوجوان مورد بررسی، تعداد 162 نفر (8 /50 درصـد) دختـر و 157 نفـر (2 /49 درصد) پسر بودند. از نظر مدت زمان تماشاي تلویزیون یا ویدئو بین دختران و پسران تفاوت آماري معنی داري مشاهده نشد، اما از نظـر مـدت زمان انجام بازيهاي رایانه اي یا ویدئویی در یک روز بین دو جنس تفاوت آماري معنی داري وجود داشـت. همبسـتگی مثبتـی بـین کیفیـت خـواب
نوجوانان با تماشاي تلویزیون یا ویدئو، انجام بازيهاي رایانه اي یا ویدئویی و دریافت کافئین در روز مشاهده نشد.
نتیجه گیري: با توجه به یافته ها، به نظر میرسد ارتباطی بین کیفیت خواب با تماشاي تلویزیون، انجام بازيهاي رایانه اي و دریافت کـافئین وجـود ندارد.خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال نوزدهم، شماره 5 پی در پی82 آذر و دي 1394 /مقاله پژوهشی