مقدمه: خر و پف صداي تنفسي خشن طي خواب است كه ناشي از ارتعاش ساختمانهاي غشايي راه هواي فوقاني ميباشد. تظاهر این مشكل، از خر و پف اولیه تا حوادث تنفسي انسدادي راه هوايي همراه با كاهش كیفیت زندگي ميباشد. مطالعه ي حاضر به منظور ارزيابي باليني يو پل سومنوگرافي (Polysomnography يا PSG ) افراد مبتلا به خر و پف انجام شد.

روشها: این مطالعه ي توصيفي تحليلي بر روی 98 بیمار مبتلا به خر و پف مراجعه كننده به كلينيک خواب از شهريور 1388 تا خرداد 1389 انجام شد. پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردي دموگرافيك، علائم بالیني ، نمره دهي خواب آلودگي Epworth ) scale sleepiness Epworth یا ESS) بیماريهاي همراه و داروهاي مصرفي براي هر بيمار تكمیل شد. PSG كامل براي هر بيمار انجام و آنالیز دستي طبق معيارهاي انجمن خواب آمریکا صورت گرفت. اطلاعات توسط آزمونهاي آماري x2 و t-Student تجزیه وتحیل شد. .

يافته ها: 74 نفر از بيماران مرد بودند. متوسط وزن 18 ± 86 کیلوگرم بود. 80 بیمار دچار اضافه وزن یا چاقي بودند. 90 بیمار به سندرم آپنه – هیپوپنه انسدادي (syndrome apnea sleep Obstructive یا OSAHS) 2 نفر سندرم مقاومت راه هوايي فوقاني و 6 نفر خر و پف اولیه داشتند. 65 نفر ESS بالای 8 داشتند. بین شاخص توده ي بدني (index mass Body يا BMI ) با OSAHS 0/02> P و به هم ریختگي خواب ( AI يا index Arousal) (0/01 >P) ارتباط معني داري بود. همچنين بین ميزان خواب آلودگي روزانه و شاخص آپنه- هیپوپنه ( index hypopnea-Apnea یا AHI ) ارتباط معني داري وجود داشت ( 01/ 0 >P ) ارتباط بین احساس عدم سرحالي روزانه و AI ) 0/01>P ) و نیز گزارش همسر بيمار از نظر آپنه با AHI بیمار در PSG معني دار بود.P<0/04 . همچنین 58/2 درصد بيماران آپنه ي انسدادي شديد، 4/ 21 درصد متوسط، 3 /16 درصد آپنه ي خفیف داشتند.

نتيجه گيري: خر و پف، خستگي و خواب آلودگی روزانه نشانه هاي حساس ارزيابي آپنه- هیپوپنه انسدادي در خواب ميباشند. پرسش از كمیت وکیفیت خواب و ارجاع براي تشیخص قطعي با PSG در افراد دچار خر و پف ضروري است.

خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجله دانشكده پزشكي اصفهان/ مقاله پژوهشي
سال بيست و نهم/شماره 163/هفته سوم دي ماه 1390