سابقه و هدف: رژيـم غـذايي مناسـب در دوران نوجـواني جهـت تـأمين نيازهـاي تغذيـه اي، رشـد جسـمي، روانـي و جلوگيري ازبيماريهاي مزمن دربزرگسالي مؤثراست. برخي ازمطالعات ازرابطه وضعيت تغذيه با تركيب چربـي هـاي خـون صحبت مي كنند اما اكثر بررسي ها نتايج متفاوتي را گزارش كرده اند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط دريافت گـروه هـاي غذايي با پروفايل چربي خون در نوجوانان انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر، مطالعه اي توصيفي- تحليلي بوده است كه درآن 312 نوجوان 10 تا 18 ساله شـهرقـزوين درسال1390 به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند ومورد بررسي قرار گرفتند. ازكليه افراداطلاعـات تغذيـه اي وبيوشيميايي اخذ شد. داده ها با استفاده ازروش آماري آناليزواريانس وتست توكي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد مطالعه 42 /2± 07 /15 سال بود كه 51 درصد دخترو 49 درصد پسربودند. بـين دريافـت گروه نان وغلات (001/ 0= p) ، شيرولبنيات (047/ 0= p ) و سـبزيجات (021/ 0 = p ) بـا سـطح كلسـترول HDL درنوجوانـان رابطه معني داري وجودداشت.
استنتاج: وضعيت تغذيه افراد مورد مطالعه نياز به اصلاح دارد. توجه به كيفيـت و تنـوع رژيـم غـذايي مـي توانـد تـأثير مهمي در تعديل فاكتورهاي خطرايجاد انواع بيماريها در اين گروه سني داشته باشد.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجـــلـــــه دانـشــــگاه عـــلــــوم پـــزشــكــــي مـــازنــــدران دوره بيست و پنجم شماره 125 خرداد سال 1394