سابقه و هدف: خـواب نقـش مهمـي در حفـظ سـلامت و ارتقـاء عملكـرد تحصـيلي ورفتـاري نوجوانـان دارد. نتـايج مطالعات در مورد ارتباط رژيم غذايي و كيفيت خواب همسو نيستند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين مصرف درشت مغذيها وريزمغذيها با كيفيت خواب در نوجوانان انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي روي 319 نفر از افراد 18-10 سال منطقه مينودر قـزوين در سـال 90-1389 انجـام شد كه به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخـاب شـدند. الگـوي تغذيـه بـا پرسشـنامه بسـامد خـوراك ارزيابي شده و دريافت روزانه مواد غذايي با استفاده از برنامه Nutrition 4 نسخه 2,5,3 اسـتخراج شـد. كيفيـت خـواب بـا استفاده از پرسشنامه BEARS ارزيابي شد. داده ها توسط نسخه 16 نرم افزار SPSS و با آزمون آماري تي تحليل شدند.
يافته ها: 162 نفر (8 /50 درصد) از جمعيت مورد مطالعه دختربودند. ميانگين سـن43/ 2 ± 15 سـال بـود. 302 نفـر كيفيـت خواب نامناسب داشتند. بين كالري،ريزمغذيهاودرشت مغذيهاي دريافتي با كيفيت خواب رابطـه معنـي داري وجـود نداشـت
(05/ 0<P ) ميانگين دريافت اسيدهاي چرب امگا- 3 درافرادبا كيفيت خواب مناسب بالاترازميـانگين دريافـت درنوجوانـان بـا كيفيت خواب نامناسب بود.p ≤ 0/05
استنتاج: دريافت بالاتراسيد هاي چرب امگا- 3 با كيفيت بالاتر خواب درنوجوانان همراه است. بين دريافت ريزمغذيها و درشت مغذيها با كيفيت خواب رابطه اي دیده نشد .

خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجــلــــه دانـشـــگاه عــلـــوم پــزشــكـــــي مــازنــــدران دوره بيست و هفتم شماره 156 دي سال1396