زمينه و هدف : چاقي و اضافه وزن مشکل عمده سلامتي در جهان است. افزايش شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان به دليل تأثير برروي ترکيب چربي هاي خون و بيماري هاي قلبي عروقي بسيار حائز اهميت است. هدف اين مطالعه بررسي وضعيت چربي هاي خون و ارتبـاط آن با نمايه توده بدني در نوجوانان شهر قزوين بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي – توصيفي تعداد ۳۱۸ نفر سنين ۱۰ تا ۱۸ سال در منطقه مينودر شهر قزوين به صورت تصادفي خوشه اي وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافيکي، تن سنجي و بيوشیميايي جمع آوري شد . داده ها با استفاده از آزمونهاي آمـاري، تـي تـست و آنـاليز واريـانس تجزيه تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که15/7درصد از نوجوانان داراي اضافه وزن و4/8 درصد چاق هستند. شيوع هيپرکلسترولمي، هيپرتري گليسريدمي و بالا بودن کلسترول LDL به ترتيب 19/6 درصد،11/3 درصد و 12/9 درصد و در ۲۳ درصد افراد سطح کلسترول HDL کمتر از مقدار توصيه شـده بود. بين سطح تري گليسريد خون با نمايه توده بدن رابطه معنيداري وجود داشت p=0/02
نتيجه گيري: نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق غلظت بالاتري از تري گليسريد خون نسبت به نوجوانان با وزن مطلوب داشتند . بنابر اين بـه نظـر ميرسد در نوجوانان، کنترل وزن يک راه موثر در کاهش اختلال چربي خون باشد.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجلــه ي علمـــي، پژوهشـــي دانشــگاه علـــوم پزشــکي زنجــان دوره ي ۲۳ ,شماره ي ۹۸ ,مرداد و شهريور ۱۳۹۴ ,صفحات ۱۲۲ تا 131