مقدمه: اختلالات خواب و هیپوکسی متناوب، منجر به توسعۀ عوارض عروقی میشود. رایحه درمانی باعث آزادسازي انـدورفین درمغز و ایجاد حس خوب بودن میشود. بهارنارنج یک گیاه آرام بخش و تقویت کنندة خواب است این مطالعه با هـدف «تعیـین تـأثیررایحۀ بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی» طراحی گردید.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با گروه کنترل، پیش آزمون و پس آزمون است. دو بخش مراقبت ویژة قلبی بر اساس تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم و بیماران بستري در این بخشها بر اساس معیارهاي ورود، وارد مطالعه شدند. سه شب متوالی، رایحه درمانی با اسانس بهارنارنج 10 درصد انجام شد و پرسشنامۀ خواب بیمارستانی براي بررسی کیفیت خواب شب گذشتۀ آنان به صورت قبل و بعد، در هر دوگروه آزمودنی تکمیل گردید. داده هاي جمع آوري شده با استفاده ازنرم افزار spss و آزمونهاي آماري کايدو، تی تست ، یو من ویتنی و ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نمونه ها در هر گروه 30 نفر بودند که از نظر ویژگی هاي زمینه اي تفاوت معناداري نداشتند . ( p> 0/05 ) تأثیر رایحه- درمانی با اسانس بهارنارنج بر کیفیت خواب بیمارستانی در بین افراد دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري ، معنی دار بود (0/05<p )کیفیت خواب در مقوله هاي وضعیت خواب بیمار در شب گذشته، دفعات بیدار شدن از خواب در طول شب، وضعیت خواب شب گذشته، رضایت از خواب شب گذشته، و مدت انتظار جهت شروع خواب، در دو گروه آزمون تفاوت معنیدار داشت (5 0/0 <p )اما در زمینۀ مدت زمان شروع، طول خواب و خوابیدن مجدد پس از بیدار شدن تأثیر معناداري نداشت.
نتیجه گیري: رایحه درمانی با اسانس بهارنارنج را میتوان به عنوان درمان کمکی براي اختلالات خواب در بیماران قلبی استفاده نمود.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل، شماره1 ،بهار 1393