تعریف رشد و نمو


رشدبه معنای افزایش اندازه ی بدن ونمو به معنای
افزایش عملکرد فرآیندهای جسمی و ذهنی است
اختلالات رشدونمو غالبا بابیماری مزمن یا شدید
همراهند یا ممکنه تنها نشانه ی غفلت یا سوء رفتار والدین باشد.
اگرچه رشدونموطبیعی هم لزوماوجودیک بیماری جدی یا مزمن را رد نمی کند امابه طور کلی به نفع سلامت کودک است وفقط ممکنه بیماری های حادوخوش خیمی باشند که اثری بررشدونمو نداشته باشند.


رشد و نمو ( صفر تا دوسالگی )
نوشته : دکترجلیل القدر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.