زمینه: بین الگوي تغذیه و وضعیت خواب ارتباط وجود دارد. نقش عوامل جمعیت شناختی و رژیم غذایی بر کیفیت خواب کودکان ایرانی نامشـخص است.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین الگوي عادات خواب در کودکان 7 تا 12 ساله و رابطه آن با عوامل جمعیت شناختی و الگوي تغذیه اي انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی با استفاده از نمونه گیري چندمرحلهاي تصادفی 264 دانش آموز 7 تا 12 ساله از مدارس شهر قزوین در سال تحصیلی 1394 تا 1395 به مطالعه دعوت شدند. از پرسشنامه عادات خـواب کودکـان (CSHQ ) بـه منظـور بررسـی الگـوي خـواب کودکـا ن و ازپرسشنامه یادآمد خوراك 24 ساعته براي تعیین الگوي تغذیه اي استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه53 /1±5/ 9سال بود. شیوع اختلال خواب (نمره کل CSHQ بالاتر از41 ) برابر % 5/ 77 بود. بـین 4 نـوع درشت مغذي (چربی، پروتئین، کربوهیدرات و انرژي) با الگوي خواب و ابعاد آن رابطه معنی داري مشاهده نشد. رابطه معنی داري بین تحصیلات مادر با مقاومت زمان خواب؛ وزن کودك و سال تحصیلی با تأخیر زمان شروع خواب؛ جنس، وزن و تحصیلات پدر با اضطراب خواب؛ جنس و تحصـیلات پدر با بیداريهاي مکرر شبانه، پاراسومنیا و بیماريهاي تنفسی در خواب مشاهده شد.
نتیجه گیري: شیوع اختلال خواب در مطالعه حاضر بالا بود. اگرچه رابطه اي بین الگوي تغذیه اي با الگوي خواب مشاهده نشد امـا عوامـل جمعیـت شناختی رابطه معنی داري با آن داشتند؛ از اینرو توصیه میشود برنامه هایی جهت افزایش آگاهی در جوامع به خصوص براي والدین تدوین گردد.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و دوم، شماره 3 – پی در پی98 / مرداد و شهریور1397 /مقاله پژوهشی