هدف:هدف پژوهش حاضرتعیین شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان پیش دبستانی شهرقزوین بود. روش: دریک بررسـی مقطعـی، 400 کودك 6-3 ساله به صورت تصادفی خوشه اي ازمهدکودك هاي شهرقزوین انتخاب شـدند. تشـخیص بروکسیسـم طبـق معیـار آکـادمی پزشکی خواب آمریکا(AASM ) ازروي گزارش والدین صورت گرفـت. بـراي گـردآوري داده هـا ازنسـخه هـاي فارسـی پرسشـنامه عـادات
خواب کودکان (CSHQ ) وپرسشـنامه رفتـارپـیش دبسـتانی (PBQ ) اسـتفاده شـد. ایـن پرسشـنامه هـا بـه وسـیله والـدین تکمیـل شـد. معاینـات دندانپزشکی نیزانجام شد. یافته ها با استفاده ازآزمون مجذور خی تحلیل شد.

یافته ها:

از 400 کـودك مـوردبررسـی، 76 نفـر (19 درصـد) بـه بروکسیسم مبتلا بودند. ازاین تعداد 46 نفرپسربودند. بروکسیسم با سابقه خانوادگی مثبت (0/004=p ) ناخن جویـدن (0/001=p ) , پوسـیدگی دندان(p=0/001) و اختلال کم توجهی – بیش فعالی (0/04=p) خرو پف هنگام خواب (0/005=p) , صحبت کردن در خواب (0/002=p) , حرکات بیش ازمعمول دراندامها (0/002=p) وبیقراري در خواب (0/001=p ) ارتباط داشـت.


نتیجه گیري: شـیوع بـالاي بروکسیسـم هنگـام خواب در کودکان پیش دبستانی، ضرورت انجام پژوهش هاي بیشتردراین زمینه را نشان میدهد.

خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال نوزدهم، شماره 4 ،زمستان 1392