چكيده :

زمينه: كمبود ويتامين D به يك همه گيري ناشناخته در سراسر جهان تبديل شده است. وضعيت ويتامين D در جوامع مختلف كـاملاً متفـاوت اسـت كه به علت تنوع عوامل مؤثر در سطح ويتامين D شامل تماس با نور آفتاب و دريافت ويتامين از راه مواد غذايي و آلودگي هواست.

هدف: مطالعه به منظور بررسي همه گيرشناسي كمبود ويتامين D در افراد 10 تا 18ساله منطقه مينودر قزوين انجام شد.

مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي در سال 1389 در منطقه مينودر قزوين انجام شد. پرسشنامهاي شامل مشخصات جمعيتي، سـوابق پزشـكي وخانوادگي، داروهاي مصرفي، وضعيت پوشش و ميزان قرارگيري در معرض آفتاب براي تمام شركت كنندگان تكميل شد. نمونه سـرمي بـراي ارزيـابي سطح ويتامين D از فرد گرفته شد. كمبود ويتامين D به صورت سطح ويتامين D كمتر از 20 نانوگرم در دسيليتر و ويتـامين D ناكـافي بـه صـورت سطح ويتامين D بين 20 تا 30 نانوگرم در دسيليتر تعريف شد. داده ها با آزمونهاي مجذور كاي، تي مستقل، مـن ويتنـي يـو و ضـريب همبسـتگي پيرسون تحليل شدند.

يافته ها: از 124 كودك و نوجوان مورد مطالعه، 59 نفر (%48 ) مذكر بودند. متوسط سطح ويتامين D در جمعيت مورد مطالعه 20/7±15/12 نـانوگرم در دسيليتر بود. پايينترين سطح ويتامين D 08/1 نانوگرم در دسيليتر و بالاترين سطح آن 80/26 نانوگرم در دسيليتر بـود. سـطح ويتـامين D در دختران به صورت معنيداري كمتر از پسران بود. هيچ يك از افراد مورد مطالعه سطح ويتامين D كافي نداشتند. تمام دختران و %81 پسـران كمبـود ويتامين D و باقيمانده پسران نيز ويتامين D ناكافي داشتند.كمبود ويتامين D در دختران به صورت معنيداري بـالاتر از پسـران بـود. %61 جمعيـت مورد مطالعه روزانه يك ساعت و كمتر در معرض آفتاب قرار داشتند. دختران مدت زمان كمتري نسبت به پسران در معرض آفتاب قرار داشـتند. بـين دختران و پسران از نظر سطح پوشش در اكثر ساعتهاي روز تفاوت معني دار آماري وجود نداشت. بين چاقي برحسب نمايه توده بـدني و دور كمـر و وضعيت ويتامين D ارتباط معني داري به دست نيامد.

نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي كمبود ويتامين D در جمعيت مورد مطالعه و به ويژه دختران، اقدامهاي پيشگيري كننده و درماني ضـروري بـه نظر ميرسد.


خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر