قد و وزن در کودکان

sleepshab20

تغییرات قد

 • قد متوسط:    
 • 50سانتی متردربدوتولد       
 • 75سانتی متردریک سالگی 
 • 90 سانتی متردرسه سالگی     
 • 100سانتی متر در چهارسالگی           
 • متوسط افزایش سالیانه ی قد: 
 • 5تا7.5 سانتی مترازچهارسالگی تابلوغ                                
                    

متوسط قد:                     

 • دختران: مجموع قد مادروپدر تقسیم بر2 منهای 2.5       
 • پسران: مجموع قد مادروپدر تقسیم بر2 به علاوه ی 2.5    
 • BMI برابر وزن تقسیم بر مجذور قد می باشد                                                                                         

وزن متوسط

 • 3.5 کیلوگرم در بدو تولد
 • 10 کیلوگرم در یک سالگی
 • 20 کیلوگرم در پنج سالگی
 • 30 کیلوگرم در ده سالگی

تغییرات وزن

 • کاهش وزن در چند روز اول تولد:5 تا 10 درصدوزن تولد  
 • بازگشت به وزن هنگام تولد:7 تا 10 روزگی      
 • 2 برابرشدن وزن تولد:4 تا 5 ماهگی       
 • 3 برابرشدن وزن تولد:1 سالگی     
 • 4 برابرشدن وزن تولد : 2 سالگی                             

وزن گیری روزانه

 • 20 تا 30 گرم درسه تا چهارماه اول زندگی
 • 15 تا 20گرم در مابقی سال اول زندگی
 • وزن گیری متوسط سالیانه :
 • 2.5 کیلوگرم از دو سالگی تا بلوغ

تغیرات دورسر                 

 • متوسط دور سر:35 سانتی متردربدوتولد  
 • افزایش دورسر: 1 سانتی متردرماه درسال اول زندگی (2 سانتی متردرماه درسه ماه اول و سپس آهسته تر) و10 سانتی متر در باقی عمر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.