مدارک دانشگاهی

1) دکتری عمومی در سال 1373 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2) دکترای تخصصی کودکان در سال 1377 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3) گذراندن دوره یک ساله فلوشیپ خواب کودکان از مارس 2005 تا مارس 2006 میلادی

فعالیت‌های آموزشی

 1. استاد راهنمای دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی از سال 16/4/78 تا کنون
 2. ارزیابی سوالات امتحانی دروس بهداشت عمومی، تغذیه، میکروب شناسی واخلاق پزشکی طی سالهای 78 تا 90
 3. عضو گروه ارزشیابی درونی کودکان از تاریخ 23/5/89 تاکنون
 4. تدریس درس بهداشت 1،  سال های بین82-78 و سالهای 89- 87
 5. تدریس درس بهداشت 2،  سالهای بین 90-88
 6. تدریس درس بهداشت 3، تاریخ شروع ترم مربوط به سال های بین 89- 78
 7. تدریس جهت دانشجویان دوره MPH سال های تحصیلی بین 89-87
 8. تدریس درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع ویژه دانشجویان پزشکی سالهای 81 تا 85
 9. آموزش دوره ی کارآموزی بهداشت ویژه دانشجویان پزشکی سال های بین 79-90
 10. آموزش دوره ی کارورزی بهداشت دانشجویان پزشکی سال های بین 79-90
 11. حضور در جلسات کمیته ارزشیابی مرکز توسعه آموزش پزشکی سال 78
 12. تدریس بیماری های کودکان دوره فیزیوپاتولوژی نیم سال اول و دوم سال های 79 لغایت تا کنون 
 13. تدریس بیماری های کودکان دوره کارورزی نیم سال اول و دوم سال های 79 لغایت تا کنون 
 14. تدریس بیماری های کودکان دوره کارآموزی نیم سال اول و دوم سال های 79 لغایت تا کنون 
 15. تدریس بیماری های کودکان دوره دستیاری کودکان نیم سال اول و دوم سال های 79 لغایت تا کنون 
 16. تدریس در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی ماهانه ویژه دانشجویان کارآموز، کارورز، رزیدنت و پرستاران(سال های 86 تا 88)
 17. نگارش طرح درس و ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی، دروس بهداشت 1، 2، 3 کارآموزی و کارورزی
 18. تدریس درس بیماری های شایع نوزادان و کودکان واحد 3 رشته تحصیلی بهداشت خانواده 3 شبانه سال 81
 19. تدریس درس بیماری های کودکان برای دستیاران دندانپزشکی ، نیم سال دوم تحصیلی سال 1392-1391 و نیم سال اول 1392-1393
 20. تدریس درس پاتوفیزیولوژی بیماریهای کودکان نیم سال اول و دوم سال های 79 لغایت تا کنون 
 21. طراحی سوالات جهت آزمون های ادواری دستیاران شامل ارتقا و معرفی آنان سال های 79 لغایت تا کنون 
 22. تدریس در برنامه بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی تاریخ 6/7/78 لغایت 20/7/78 دانشگاه علوم پزشکی