چکیده

اهداف: انسداد نسبی یا کامل راه هـوا یی هنگـام خـواب، سـندرم آپنـه -هیپوپنه انسدادي خواب نامیده می شود. آدنوتونسیلکتومی درمان انتخـابی آپنه انسدادي در کودکان است. ایـن مطالعـه بـا هـدف شناسـا یی علایـم کلینیکی شایع آپنه انسدادي در کودکان و بررسی تأثیر آدنوتونسـیلکتومی بر بهبود این علایم انجام شد.

روشها: این مطالعه تجربی از نوع قبل و بعد از مداخله در 30 کودك 1 تــا 12 ســاله داراي علایــم خرنــاس و آپنــه انســدادي کــه کاندیــد آدنوتونسیلکتومی بودند در بیمارستان کودکان قدس قزوین انجـام شـد . ازپرسشنامه هاي استاندارد و بومی شـده BEARS و «ارزیـابی جزئیـات خواب» (CSHQ) راي جمعآوري دادهها استفاده شـد . بـرا ي تجزیـه و تحلیل دادهها از آزمونهاي همبستگی پیرسون، مجذور کـا ي و T جفـت شده با کمک 18.v SPSS استفاده شد.

یافته ها : دو ماه بعد از انجام آدنوتونسیلکتومی هیچ موردي از بیداريهاي مکرر در طول خواب (027/0=p ،(بیش فعـالی (003/0= p (و اضـطراب وتحریک پذیري شبانه (001/0=p (گـزارش نشـد . تمـامی کودکـان مـورد مطالعه، 10 تا 20 دقیقه قبل از خواب در بستر بیدار بودند (002/0=p (درمجموع، 26 کودك طی 2 ماه بعد از آدنوتونسیلکتومی، بهبودي کامل پیداکرده بودند. بین خرناس شبانه و کم اشتهایی همبستگی مثبت و معنـی دار مشاهده شد. قطع نفس طی خواب با تعریـق هنگـام خـواب، اضـطراب وتحریکپذیري شبانه و ضعف یادگیري همبستگی مثبت و معنی دار داشت.

نتیجه گیري: خرناس شبانه، تـنفس سـخت و قطـع نفـس در خـواب، از جمله علایم شایع آپنه خواب در کودکان هستند. آدنوتونسـیلکتومی روش مناسبی براي کاهش اختلالات ناشی از آپنه انسدادي در کودکان است.                                     

خلاصه مقالات پروفسور دکتر جلیل القدر
فصلنامه افق دانش دوره 18 شماره 5  ویژه نامه زمستان 1391